आन्तरिक राजस्व विभाग

  • 2022-01-06수집 일
  • 2022-02-15업데이트 됨
आन्तरिक राजस्व विभाग
  • 웹 사이트 주소:www.ird.gov.np
  • 서버 IP:110.34.13.241
  • 사이트 설명:

도메인 이름:www.ird.gov.np평가

~에 대한 5000~500000

도메인 이름:www.ird.gov.np흐름

571

도메인 이름:www.ird.gov.np좋거나 나쁘거나

미래는 밝습니다. 작은 희망 맹렬한

웹 사이트 :आन्तरिक राजस्व विभाग가중치

1

웹 사이트 :आन्तरिक राजस्व विभागIP

110.34.13.241

웹 사이트 :आन्तरिक राजस्व विभाग함유량

आन्तरिकराजस्वविभागOfficerPortalIRDMail ArchivesनेपालीEnglish१६६००१४००००(टाेलफ्रि)गृहपृष्ठहाम्राेबारेमापृष्ठभूमीसोच/गन्तव्य/उदेश्यहरुकार्यालयसंरचनासंगठनतालिकाकर्मचारीकोविवरणनागरिकवडापत्रकार्यालयकोकार्यक्षेत्रअन्त:शुल्ककार्यक्षेत्रनीति/रणनीतिसुधारयोजनारणनीतिकयोजनाकरकानूनऐनअन्त:शुल्कऐनआर्थिकऐनआयकरऐनमदिराऐनराजस्वन्यायधिकरणऐनमूल्यअभिवृद्धिकरऐननियमतथानियमावलीहरुमदिरानियमावलीअन्त:शुल्कनियमावलीआयकरनियमावलीराजस्वन्यायधिकरणनियमावलीमूल्यअभिवृद्धिकरनियमावलीनिर्दशिकाहरुजग्गातथाघरजग्गानिःसर्गमापूँजीगतलाभकरक्यासिनोआकस्मिकलाभविद्युतीयबिजकसम्बन्धीकार्यविधिअन्त:शुल्कआयकरमूल्यअभिवृद्धिकरफारमहरुपूजीगँतलाभकरघरभाडाफारमआयकरस्थायीलेखानम्बरमूल्यअभिवृद्धिकरकरकोदरतथाछुटसुबिधाहरुसन्धीतथासंझौताप्रकाशनबार्षिकप्रतिवेदनप्रतिवेदन/फैसलासूचनाकोहकसम्बन्धीस्मारिकाकरबुलेटिनकरदाताशिक्षासूचनाविविधप्रेसरिलिजसूचनासंग्रहबोलपत्रफाेटाेग्यालरीभिडियाेग्यालरीकार्यालयहरुसम्पर्कगृहपृष्ठहाम्राेबारेमापृष्ठभूमीसोच/गन्तव्य/उदेश्यहरुकार्यालयसंरचनासंगठनतालिकाकर्मचारीकोविवरणनागरिकवडापत्रकार्यालयकोकार्यक्षेत्रअन्त:शुल्ककार्यक्षेत्रनीति/रणनीतिसुधारयोजनारणनीतिकयोजनाकरकानुनऐनअन्त:शुल्कऐनआर्थिकऐनआयकरऐनमदिराऐनराजस्वन्यायधिकरणऐनमूल्यअभिवृद्धिकरऐननियमतथानियमावलीहरुमदिरानियमावलीअन्त:शुल्कनियमावलीआयकरनियमावलीराजस्वन्यायधिकरणनियमावलीमूल्यअभिवृद्धिकरनियमावलीनिर्दशिकाहरुजग्गातथाघरजग्गानिःसर्गमापूँजीगतलाभकरक्यासिनोआकस्मिकलाभविद्युतीयबिजकसम्बन्धीकार्यविधिअन्त:शुल्कआयकरमूल्यअभिवृद्धिकरफारमहरुपूजीगँतलाभकरघरभाडाफारमआयकरस्थायीलेखानम्बरमूल्यअभिवृद्धिकरकरकोदरतथाछुटसुबिधाहरुसन्धीतथासंझौताप्रकाशनबार्षिकप्रतिवेदनप्रतिवेदन/फैसलासूचनाकोहकसम्बन्धीस्मारिकाकरबुलेटिनसुचनाविविधप्रेसरिलिजसूचनासंग्रहबोलपत्रफाेटाेग्यालरीभिडियाेग्यालरीकार्यालयहरुसम्पर्कNewUpdates१.E-Billing२.निकायकोलागिलागूहुनेकरकोदर(२०७९/८०)३.विद्युतीयमाध्यमबाटबीजक(e-Billing)जारीगर्नेसम्बन्धीआन्तरिकराजस्वविभागकोजरुरीसूचना४.वायोमेट्रिकदर्तागर्नआउनेसम्वन्धीआन्तरिकराजस्वकार्यालयकालिमाटीकोअत्यन्तजरुरीसूचना५.आर्थिकविधेयक२०७९वमोजिमकोविद्युतियसेवाकरलाग्नेकारोवारभएकाकरदातालाईआन्तरिकराजस्वकार्यालयकालिमाटीकोअत्यन्तजरुरीसूचना६.आर्थिकविधेयक२०७९लेप्रदानगरेकोछुटसुविधातथास्किमहरुसम्वन्धीआन्तरिकराजस्वकार्यालयकालिमाटीकोसूचना७.आर्थिकविधेयक२०७९लेप्रदानगरेकोछुटसुविधातथास्किमहरुसम्वन्धीआन्तरिकराजस्वकार्यालयकालिमाटीकोसूचना८.बिद्युतीयमाध्यमबाटवीजक(ई-विलिंग)जारीगर्नेसम्वन्धी९.विद्युतीयमाध्यमबाटबीजक(e-Billing)जारीगर्नेसम्बन्धीजरुरीसूचना१०.आयकिऐन,२०५८कोदफा८७,८८,८८क.र८९बमोजजमभुक्तानीमाअग्रिमकरकट्टीतथादफा९५क.बमोजजमअग्रिमकरअसुलीसम्बन्धीव्यवस्था११.निकायकोलागिलाागूहुनेकरकोदर(आयवर्ष२०७९/८०कोलागि)१२.e-billingसम्बन्धीसुचना१३.१४.विभागमासूचिकृतविद्युतीयविजकसम्बन्धीसफ्टवेयरहरु१५.बिद्युतीयविजकसम्बन्धीकार्यविधि२०७४(चाैथाेसम्शाेधन)१६.आन्तरिकराजस्वकार्यालयपोखराकोआ.व.२०७८/०७९कोअनुमानितकरकोशतप्रतिशतरकममध्येतिर्नबांकीकररकमदाखिलासम्बन्धीअत्यन्तजरुरीसूचना१७.अनिवार्यविद्युतीयविजकलिनेबारेआन्तरिकराजस्वकार्यालयपाेखराकोसुचना१८.आ.व.२०७८/७९कोअनुमानितकरकोशतप्रतिशतरकममध्येतिर्नबाँकीकररकमदाखिलागर्नेबारे।१९.विद्युतीयमाध्यमबाटबीजक(e-Billing)जारीगर्नेसम्बन्धीआन्तरिकराजस्वविभागकोजरुरीसूचना२०.बोलपत्रस्विकृतगर्नेआसयकोसुचना.hv:hover{ color:white!important;}करदातापोर्टलबारम्बारसोधिनेप्रश्नहरुकरचुक्ताखोजीकरदाताशिक्षास्था.ले.नंखोजीकरकोदरतथाछुटखासक्षेत्र अन्त:शुल्क करकट्टीगर्नेस्था.ले.नं गैरसरकारीसंस्था व्यवसायीकस्था.ले.नं कुटनैतिक ब्यक्तिगतस्था.ले.नं टि.डि.एस मू.अ.कर रितेशकुमारशाक्यमहानिर्देशकमहानिर्देशककोसन्देशआन्तरिकराजस्वविभागआफ्नोसंगठनसंरचनाकोसञ्जालीकरण,दक्षरउत्प्रेरितजनशक्ति,अत्याधुनिकसूचनाप्रविधिकोप्रयोगमार्फतगुणस्तरीयसेवाप्रवाहगरीआन्तरिकराजस्वपरिचालन..ReadMoreसूचनाप्रेसरिलिजवोलपत्र सूचनाकोहक 17Jun2022 विद्युतीयमाध्यमबाटबीजक(e-Billing)जारीगर्नेसम्बन्धीआन्तरिकराजस्वविभागकोजरुरीसूचना 03Jun2022 आ.व.२०७९।८०कोलागिअग्रिमकरकट्टीकोदर 03Jun2022 आयवर्ष२०७९।८०मानिकायकोलागिआयकरकोदर 03Jun2022 आयवर्ष२०७९।८०माप्राकृतिकव्यक्तिकोलागिआयकरकोदर 03Jun2022 आयकरऐनकोदफा११बमोजिमकोव्यावसायिकछुटतथासुविधाहरु आन्तरिक राजस्व विभाग 03Jun2022 आर्थिकविधेयक,२०७९लेप्रदानगरेकाछुटतथासहुलियत 03Jun2022 विद्युतीयसेवाकरसम्बन्धीव्यवस्था ViewAll 31May2021आर्थिकअध्यादेश,२०७८लेप्रदानगरेकोकरछुटतथासहुलियतसम्बन्धीविशेषव्यवस्था 05Mar2021मध्यावधिकार्यसम्पादनसमीक्षा 22Nov2020आयकरतर्फआ.व.२०७५।७६मारमू.अ.करतर्फआ.व.२०७६।७७माविभिन्नक्षेत्रमासवैभन्दावढिकरदाखिलागरिसम्मानितहुनेकरदाताकोसूची 22Nov2020आ.व.२०७६।७७माउत्कृष्ठकार्यसम्पादनकाआधारमापुरस्कृतहुनेकर्मचारीहरुतथादेशभरिकाकार्यालयअन्तर्गतकार्यसम्पादनपरिसूचककाआधारमाउत्कृष्ठहुनेकार्यालयकोनाम 16Nov2020नवौंराष्ट्रियकरदिवस२०७७कोशुभकामना 31Aug2020वेबसाईटअद्यावधिकगरिएकोसम्बन्धमा 16Jul2020प्रेसरिलिज२०७७।०४।०१ ViewAll 23Sep2021BidsInvitationfortheSupply,DeliveryandInstallationofSystemSoftware,MiddlewareandRDBMSforCBMS 12May2021BidInvitationforSupplyandInstallationofInternetandIntranetservices 02Mar2021AmendmentNotice 02Mar2021BidsInvitationfortheSupply,DeliveryandInstallationUPSandBatteries 28Feb2021BidsInvitationfortheSupply,DeliveryandInstallationofLaptop 20Nov2020BidClarificationNotice2 10Nov2020BidAddendumNotice ViewAll 25Apr2022सूचनाकोहक(माघ-चैत२०७८) 20Jan2022सूचनाकोहक(कार्तिक-पाैष२०७८) 14Sep2020सूचनाकोहक(बैशाख-असार२०७७) 24Jan2020सूचनाकोहक(कार्तिक-पौष२०७६) समसामयिक 26Jun2022 विद्युतीयमाध्यमबाटबीजक(e-Billing)जारीगर्नेसम्बन्धीजरुरीसूचना 17Jun2022 विद्युतीयमाध्यमबाटबीजक(e-Billing)जारीगर्नेसम्बन्धीआन्तरिकराजस्वविभागकोजरुरीसूचना 03Jun2022 आ.व.२०७९।८०कोलागिअग्रिमकरकट्टीआन्तरिक राजस्व विभागकोदर 03Jun2022 आयवर्ष२०७९।८०मानिकायकोलागिआयकरकोदर 03Jun2022 आयवर्ष२०७९।८०माप्राकृतिकव्यक्तिकोलागिआयकरकोदर 03Jun2022 आयकरऐनकोदफा११बमोजिमकोव्यावसायिकछुटतथासुविधाहरु 03Jun2022 आन्तरिक राजस्व विभाग आर्थिकविधेयक,२०७९लेप्रदानगरेकाछुटतथासहुलियत 03Jun2022 विद्युतीयसेवाकरसम्बन्धीव्यवस्था प्रकाशनवार्षिकप्रतिवेदनकरबुलेटिन23Nov2021बार्षिकप्रतिवेदन२०७७/७८06Dec2020बार्षिकप्रतिवेदन२०७६/७७03Sep2020बार्षिकप्रतिवेदन२०७५/७६10Jan2019बार्षिकप्रतिवेदन२०७४/०७५14Feb2018बार्षिकप्रतिवेदन२०७३/०७४12Dec2016बार्षिकप्रतिवेदन२०७२/०७३31Aug2016बार्षिकप्रतिवेदन२०७१-२०७२03Feb2015बार्षिकप्रतिवेदन२०७०-२०७१ ViewAll 18Dec2020करबुलेटिन,वर्ष८,अंक१,२०७७साउन-असोज07Sep2020करबुलेटिन,वर्ष७,अंक९,२०७७वैशाख-आषाढ26Jun2020करबुलेटिन,बर्ष७,अंक३,२०७६असार21Jun2020करबुलेटिन,बर्ष७,अंक४,२०७६साउन21Jun2020करबुलेटिन,बर्ष७,अंक५,२०७६भदौ21Jun2020करबुलेटिन,बर्ष७,अंक६,२०७६असोज21Jun2020करबुलेटिन,बर्ष७,अंक७,२०७६कार्तिक-पौष21Jun2020करबुलेटिन,बर्ष७,अंक८,२०७६माघ-चैत ViewAll नियमतथानियमावलीहरुऐननियमतथानियमावलीहरुनिर्देशिकाहरु 31May2022आर्थिकविधेयक२०७९ 10May2022आयकरऐन,२०५८(आर्थिकऐन,२०७७कोसंसोधनसहित) 18Mar2022TheExciseDutyAct,2002 18Mar2022TheIncomeTaxAct,2002(2058) 18Mar2022LiquorAct,2031(1974) 18Mar2022VATAct(Schedules) 18Mar2022TheValue-AddedTaxAct,1996(2052) 18Nov2021अन्तःशुल्कऐन२०५८(आर्थिकऐन२०७८लेगरेकासंसोधनसमेत) ViewAll 10May2022आयकरनियमावली,२०५९(एघारौसंसोधन२०७७सहित) 18Nov2021मूल्यअभिवृद्धिकरनियमावली२०५३(आर्थिकऐन२०७८लेगरेकासंसोधनमिलाइएको) 18Nov2021आयकरनियमावली२०५९(आर्थिकऐन२०७८लेगरेकासंसोधनमिलाइएको) 18Nov2021अन्तःशुल्कनियमावली२०५९(आर्थिकऐन२०७८लेगरेकासंसोधनमिलाइएको) 01Jun2021मूल्यअभिवृद्धिकर(तेइसौंसंशोधन)नियमावली२०७८,अन्तःशुल्क(बाइसौंसंशोधन)नियमावली२०७८ 01Jun2021मूल्यअभिवृद्धिकर(तेइसौंसंशोधन)नियमावली२०७८,अन्तःशुल्क(बाइसौंसंशोधन)नियमावली२०७८ 01Jun2021आयकर(बाह्रौंसंशोधन)नियमावली२०७८ 11Dec2020मदिरानियमावली२०३३(संसोधनसहित) ViewAll 10May2022ढुवानीसेवामामूल्यअभिवृद्धिकरकार्यान्वयनगर्नेसम्बन्धीनिर्देशिका,२०७६ 10May2022आयकरनिर्देशिका२०६६(तेस्रोसंसोधन२०७७सहित)-भूमिका 10Mar2022आयकरनिर्देशिका,२०६६(चौथोसंशोधन,२०७८सहित) 16Jun2021व्यवसायदर्ता,आयविवरण,करविवरणतथाअन्तःशुल्कविवरणभर्नेनिर्देशिका 31Mar2021बहुमल्यधातुवावस्तुकोकारोावारगर्नेव्यवसायीलाईजारीगरिएकोनिर्देशन२०७७ 31Mar2021स्वीकृतअवकाशकोषलाईजारीगरिएकोनिर्देशन२०७६ 22Jan2021व्यावसायिकप्रयोजनकामालवस्तुहरुकोआन्तरिकओसारपसारसम्बन्धीनियमननिर्देशिका२०६५(दोस्रोसंशोधन२०७६) 18Jan2021स्थायीसंस्थापनसम्बन्धीनिर्देशिका,२०७७ ViewAll नीति/रणनीतिसुधारयोजनारणनीतिकयोजना04Sep2020सुधारयोजना2018/19-2020/2112Aug2016सुधारयोजना2015/16–2017/1802Feb2015सुधारयोजना2012/13-2014/15 ViewAll 21Jan2019दोस्रोरणनितिकयोजना(2018/19-2022/23)02Feb2015रणनीतिकयोजना2012/13–2016/17 ViewAll PhotoGalleryViewMoreदशाैराष्ट्रियकरदिवस२०७८व्यवस्थापनगोष्ठी,२०७८DigitalGovernanceICTAward2020बोयोम्याट्रिककरदातादर्ताप्रणालीकोशुभारम्भAudioVisualViewMore प्रविधिमैत्रीबन्दैकरप्रशासन-आन्तरिकराजस्वबिभाग2077 AshortmovieabouttaxdefaulterinNepalesetaxsystem समृद्धनेपालहाम्रोरहर विद्युतीयभुक्तानीगर्नेतरिकाTwitterFaceBookTweetsbyIRD_Nepal"स्वेच्छिककरसहभागितामाअभिवृद्धि:सुशासन,विकासरसमृद्धि" सूचनाअधिकारी राजुप्रसादप्याकुरेलनिर्देशक०१-५९७००८१ext-२०६raju.pyakurel@ird.gov.np OnlineServicesकरदातापोर्टलबारम्बारसोधिनेप्रश्नहरुकरचुक्ताखोजीकरदाताशिक्षास्था.ले.नंखोजीकरकोदरतथाछुटUtilitiesE-AttendanceTaxCalculatorफाेटाेग्यालरीभिडियाेग्यालरीMobileApp(Android)MobileApp(IOS)ContactUsआन्तरिकराजस्वविभागलाजिम्पाट,काठमाण्डाैँ,नेपाल।ईमेल:serviceird@ird.gov.np करसम्बन्धीजानकारीआवश्यकभएमाकलसेन्टरटाेलफ्री:१६६००१४००००टेलिफोननं.:०१५९७००८१,ext२०० ©InlandRevenueDepartment.AllRightsReserved करदातापोर्टलबारम्बारसोधिनेप्रश्नहरुकरचुक्ताखोजीकरदाताशिक्षा × IRDFEEDBACK FullName: Emailaddress: FeedbackDescription: UploadFile: SUBMIT CLOSE .active-sm{ color:#1f548a!important;} $(document).ready(function(){ $.get("/visits-up",function(data,status){ visits=data; varstr="Visits:"; vardt=data.split(""); for(variindt){ str+=''+dt[i]+''; } $("#visits").html(str); }); if($('.tab-panelia').length){ $('.tab-panelia').each(function(){ varcurUrl=window.location.href; if($(this).attr('href')==curUrl){ $(this).addClass('active-sm'); returnfalse; } }); } });functionuploadFile(){varurl='';varfile_data=$('#filename').prop('files')[0];varform_data=newFormData();form_data.append('file',file_data);$.ajax({headers:{'X-CSRF-TOKEN':$("#_token").val()},url:url+"/feedback/upload-files",dataType:'text',//whattoexpectbackfromthePHPscript,ifanythingcache:false,contentType:false,processData:false,data:form_data,type:"POST",success:function(data){$('#filepath').val(data);//toast({status:"1",title:"Uploaded",text:"OperationSuccessfull"});},error:function(error){}});//$('#picture-path').text(txt);//$("#changed-img").fadeIn("fast").attr('src',tmppath);}functionseFeedback(e){e.preventDefault();varurl='';varurls=url+"/feedback/creates";$.ajax({method:'post',url:urls,data:$("#form").serialize(),success:function(resp){vara=JSON.parse(resp);if(a.status==1){$("#name").val("");$("#email").val("");//$("#feedback").html("");$("#filepath").val("");$("#filename").val("");$("#responsediv").html("FeedbackSent.");}},fail:function(){}});} window.botpressWebChat.init({host:'ird.gov.np:3000',botId:'ird-chatbot',extraStylesheet:'assets/modules/channel-web/custom.css',}); window.addEventListener('messe',function(event){if(event.data.name==='webchatOpened'){window.botpressWebChat.sendEvent({type:'proactive-trigger',channel:'web',payload:{text:'fakemesse'}})}}); $(document).ready(function(){ /*chatbox*/ $('#bp-web-widget').append('Hi,HowcanweHelpyou?'); });

대지:आन्तरिक राजस्व विभाग보고서

사이트 위반 사항이있는 경우 신고를 클릭하세요.보고서

추천 정보

추천 사이트